Ρόπτρο

Τό ρόπτρο χτυπῶ πόρτας μπλέκονται δάχτυλα

στοῦ λυγισμένου μέταλλου τίς περίτεχνες

διακλαδώσεις τρεῖς χτύποι βιαστικοί

Ἀναμονές αἰσθήσεων ἀποχρῶσες

σκιάσεις ἐνθουσιώδους κίνησης

Προμελετημένου μειδιάματος

Χέρια μπηγμένα στίς τσέπες

Τά μάτια διερευνοῦν τούς

στερεμένους ἀγωγούς

ἄρρευστων δακρύων

Νά χτυπήσω ξανά

Ποιά ἡ ἔννοια;

Τρεῖς φορές

Τόκ-τόκ

Τ ό κ